รวม12 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • 株価

  ราคาหุ้น

 • ぶけん

  株券

  ใบหุ้น

 • しき

  株式

  หุ้นส่วน,หุ้น, ส่วนของผู้ถือหุ้น

 • ぶしきがいしゃ

  株式会社

  บริษัทหรือกิจการที่ตั้งขึ้นโดยมีผู้ออกทุนถือหุ้นร่วมกัน, บริษัทจำกัด

 • ぶしきしじょう

  株式市場

  ตลาดหุ้น

 • ぬし

  株主

  ผู้ถือหุ้น

 • ぶぬしそうかい

  株主総会

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • きゃぴたるげいん

  キャピタル・ゲイン

  กำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์

 • しゃさい

  社債

  หุ้นกู้ (ตราสารหนี้ระยะยาว)

 • いとう

  配当

  ปันผล

 • ちかぶがいしゃ

  持株会社

  บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง

 • うげんせきにん

  有限責任

  ความรับผิดชอบอย่างจำกัด