รวม26 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んふれーしょん(いんふれ

  インフレーション(インフレ)

  ภาวะเงินเฟ้อ

 • いぶけいざい

  外部経済

  การประหยัดจากภายนอกกิจการ

 • いぶふけいざい

  外部不経済

  การไม่ประหยัดจากภายนอกกิจการ

 • かく

  価格

  ราคา

 • かくのかほうこうちょくせい

  価格の下方硬直性

  ความหนืดของการปรับราคาลง

 • んぜんきょうそうしじょう

  完全競争市場

  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

 • んりかかく

  管理価格

  ราคาควบคุม

 • きょうきゅう

  供給

  อุปทาน

 • きょうきゅうきょくせん

  供給曲線

  เส้นกราฟอุปทาน

 • きょうきゅうりょう

  供給量

  ปริมาณอุปทาน

 • んこうかかく

  均衡価格

  ราคาดุลยภาพ (เป็นระดับราคาที่ทำให้อุปสงค์เท่ากับอุปทาน หรือปริมาณซื้อเท่ากับปริมาณขายพอดี)

 • すとぷっしゅいんふれ

  コスト・プッシュ・インフレ

  ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น

 • じょう

  市場

  ตลาด

 • じょうかかく

  市場価格

  ราคาซื้อขายในตลาด, ราคาตลาด

 • じょうしぇあ(しじょうせんゆうりつ)

  市場シェア(市場占有率)

  ส่วนแบ่งตลาด

 • じょうのしっぱい

  市場の失敗

  ความล้มเหลวของตลาด

 • じょうめかにずむ(しじょうきこう)

  市場メカニズム(市場機構)

  กลไกตลาด

 • じゅよう

  需要

  อุปสงค์

 • じゅようきょくせん

  需要曲線

  เส้นกราฟอุปสงค์

 • じゅうりょう

  需要量

  ปริมาณอุปสงค์

 • たぐふれーしょん

  スタグフレーション

  ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่ไปกับภาวะเงินเฟ้อที่ขยายตัวขึ้น

 • ふれーしょん(でふれ

  デフレーション(デフレ)

  ภาวะเงินฝืด

 • ふれすぱいらる

  デフレスパイラル

  วงจรภาวะเงินฝืด

 • かかくきょうそう

  非価格競争

  การเเข่งขันโดยไม่ใช้ราคา

 • っか

  物価

  ราคา, ค่าครองชีพ

 • らいすりーだー

  プライス・リーダー

  ผู้นำด้านราคา