รวม18 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • せん

  寡占

  ตลาดผู้ขายน้อยราย

 • るてる

  カルテル

  การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ

 • ぎょうしゅうだん(きぎょうぐるーぷ)

  企業集団(企業グループ)

  กลุ่มบริษัทในเครือ

 • ぎょうのしゅうちゅう

  企業の集中

  การรวมศูนย์ผู้ประกอบการ

 • いれつ

  系列

  เคเรตสึ กลุ่มเครือข่ายบริษัทที่ไขว้หุ้นกันป้องกันการแทรกแซงโดยทุนต่างชาติ

 • うせいとりひきいいんかい

  公正取引委員会

  คณะกรรมการการค้ายุติธรรม

 • んぐろまりっと

  コングロマリット

  กลุ่มบริษัทที่เติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมเลย

 • んつぇるん

  コンツェルン

  กลุ่มธุรกิจที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย

 • いばつ

  財閥

  ไซบัตสึ กลุ่มทุนขนาดใหญ่

 • いばつかいたい

  財閥解体

  การสลายตัวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่

 • ほんのしゅうせき

  資本の集積

  การรวมศูนย์ของทุน

 • ほんのしゅうちゅう

  資本の集中

  การรวมศูนย์ของทุน

 • いさんのしゅうちゅう

  生産の集中

  การผลิต (สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง) ที่กระจุกตัวอยู่ในผู้ผลิตไม่กี่ราย

 • くせん

  独占

  ระบบผูกขาด

 • くせんかかく

  独占価格

  ราคาผูกขาด

 • くせんきぎょう

  独占企業

  ธุรกิจผูกขาด

 • くせんきんしほう

  独占禁止法(独禁法)

  กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า, กฎหมายแข่งขันทางการค้า

 • すと

  トラスト

  ทรัสต์