รวม10 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • るぐあいらうんど

  ウルグアイ・ラウンド

  การเจรจารอบอุรุกวัย

 • っとじゅういちじょうこく

  GATT11条国

  ประเทศที่ตอบรับมาตรา 11 (ว่าด้วยการใช้มาตรการจำกัดการนำเข้า) ของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า

 • んぜいおよびぼうえきにかんするいっぱんきょうてい

  関税及び貿易に関する一般協定(GATT)

  ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT)

 • ねでぃらうんど

  ケネディ・ラウンド

  การเจรจารอบเคนเนดี้

 • みっと(しゅうこくしゅのうかいぎ)

  サミット(主要国首脳会議)

  การประชุมสุดยอดผู้นำ

 • ーぱーんびゃくいじょう

  スーパー301条

  บทบัญญัติ 301 ในกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ ปี 1974

 • ーふがーど

  セーフガード

  มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น

 • かいぼうえききかん

  世界貿易機関(WTO)

  องค์การการค้าโลก (WTO)

 • ちべいぼうえきまさつ

  日米貿易摩擦

  ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

 • ちべいほうかつけいざいきょうぎ

  日米包括経済協議

  กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจใหม่ระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่น