รวม23 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • りょうほけん

  医療保険

  ระบบประกันการรักษาพยาบาล

 • んこうほけん

  健康保険

  ประกันสุขภาพ

 • うしゅうえいせい

  公衆衛生

  สาธารณสุข

 • うてきふじょ

  公的扶助

  การประชาสงเคราะห์

 • くみんかいほけん

  国民皆保険

  ประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทั้งประเทศ

 • しゃかいふくし

  社会福祉

  สวัสดิการสังคม

 • しゃかいほけん

  社会保険

  ประกันสังคม

 • しゃかいほしょう

  社会保障

  ความปลอดภัยในสังคม

 • しゃかいほしょうせいど

  社会保障制度

  ระบบความปลอดภัยในสังคม

 • いかつほ

  生活保護

  การคุ้มครองการดำเนินชีวิตของประชาชน

 • いかつほごほう

  生活保護法

  กฎหมายคุ้มครองการดำเนินชีวิตของประชาชน

 • いぞんけん

  生存権

  สิทธิในการมีชีวิตอยู่

 • ーふてぃねっと

  セーフティネット

  กลไกการคุ้มครองความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ

 • しょなるみにまむ

  ナショナル・ミニマム

  การประกันมาตรฐานการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน

 • ーまらいぜーしょん

  ノーマライゼーション

  แนวคิดที่ว่าคนพิการหรือผู้สูงอายุควรจะได้รับสิทธิในการใช้ชีวิตและทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไป

 • りあふり

  バリアフリー

  การปรับสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตของผู้พิการหรือผู้สูงอายุให้ปราศจากอุปสรรคสิ่งกีดขวาง ทั้งทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ

 • えいりそしき

  非営利組織(NPO)

  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO)

 • すまるく

  ビスマルク

  อ๊อตโต วอน บิสมาร์ค (1815-1898)

 • くしこっか

  福祉国家

  รัฐสวัสดิการ

 • ばりっじほうこく

  ベバリッジ報告

  รายงานของนายวิลเลียม เบเวอริดจ์ที่เสนอโครงการประกันสังคมแก่รัฐบาลอังกฤษ

 • んてぃあ

  ボランティア

  อาสาสมัคร

 • にばーさるでざいん

  ユニバーサルデザイン

  การออกแบบเพื่อมวลชน, การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม

 • りかごからはかばまで

  ゆりかごから墓場まで

  นโยบายสวัสดิการสังคมที่ดูแล "ตั้งแต่เกิดจนตาย"