รวม9 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いてぃーかくめい

  IT革命

  การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • むあんどえ

  M&A

  การควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ (M&A)

 • ぼのいざい

  規模の経済

  การประหยัดต่อขนาด (การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากเพื่อประหยัดต้นทุน)

 • ーぽれーとがばなんす(きぎょうとうち)

  コーポレート・ガバナンス(企業統治)

  บรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

 • くさいひょうじゅんかきこう

  国際標準化機構(ISO)

  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)

 • こくせききぎょう

  多国籍企業

  บริษัทข้ามชาติ, บรรษัทข้ามชาติ

 • てきざいさんけん

  知的財産権

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • てきしょゆうけん

  知的所有権

  การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

 • ちかぶがいしゃ

  持株会社

  บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง