รวม15 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んせつぜい

  間接税

  ภาษีทางอ้อม

 • ぎゃくしんかぜい

  逆進課税

  อัตราภาษีแบบถดถอย

 • くぜい

  国税

  ภาษีที่รัฐบาลกลางเรียกเก็บ

 • しょうひぜい

  消費税

  ภาษีบริโภค

 • しょとくぜい

  所得税

  ภาษีเงินได้

 • いちょくてきこうへい

  垂直的公平

  ความเป็นธรรมตามแนวดิ่ง

 • いへいてきこうへい

  水平的公平

  ความเท่าเทียมตามแนวนอน (ผู้เสียภาษีที่เหมือนกันในทุกด้านควรได้รับการปฏิบัติด้านการจัดเก็บภาษีเหมือนกัน )

 • ぜい(ぜいきん

  租税(税金)

  ภาษีอากร (เงินภาษี)

 • うぜい

  地方税

  ภาษีท้องถิ่น

 • ちょくせつぜい

  直接税

  ภาษีทางตรง

 • ちょっかんひりつ

  直間比率

  อัตราส่วนของภาษีทางตรงและทางอ้อม

 • うぜいしゃ

  納税者

  ผู้เสียภาษี

 • うぜいのぎ

  納税の義務

  หน้าที่การจ่ายภาษี

 • うじんぜい

  法人税

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • いしんかぜい

  累進課税

  อัตราภาษีก้าวหน้า