รวม19 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んぜい

  関税

  ภาษีศุลกากร, อากร

 • いざいまさつ

  経済摩擦

  ความขัดแย้งเชิงเศรษฐกิจ

 • くさいぶんぎょう

  国際分業

  การแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศ

 • ゆうぼうえき

  自由貿易

  การค้าเสรี

 • ゆうぼうえきろん

  自由貿易論

  ทฤษฎีการค้าเสรี

 • いちょくてきぶんぎょう

  垂直的分業

  การแบ่งงานเป็นระดับตามแนวดิ่ง

 • いちょくぼうえき

  垂直貿易

  การค้าตามแนวดิ่ง

 • いへいてきぶんぎょう

  水平的分業

  การแบ่งงานกันทำ

 • いへいぼうえき

  水平貿易

  การค้าแนวนอน

 • っか

  特化

  การปรับเพื่อการใช้งานเฉพาะอย่าง, การทำให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน

 • いがいかかく

  内外価格差

  ความแตกต่างของราคาระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ

 • かくせいさんひせつ

  比較生産費説

  ทฤษฎีต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ

 • かんぜいしょうへき

  非関税障壁

  อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี

 • うえき

  貿易

  การค้าระหว่างประเทศ

 • うえきまさつ

  貿易摩擦

  ความขัดแย้งทางการค้า

 • ごぼうえき

  保護貿易

  การค้าแบบคุ้มกัน

 • ごぼうえきせいさく

  保護貿易政策

  นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

 • ーど

  リカード

  เดวิด ริคาร์โด (1772-1823)

 • すと

  リスト

  ฟรีดริค ลิส (1789-1846)