รวม32 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • しおどうざんこうどくじけん

  足尾銅山鉱毒事件

  เหตุการณ์มลพิษเหมืองทองแดงอะชิโอะ

 • ざなぎけいき

  いざなぎ景気

  การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอิซานางิ(นาน57เดือนจาก1965-1970) 

 • たいいたいびょう

  イタイイタイ病

  โรคอิไตอิไต

 • んだかふきょう

  円高不況

  ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากการแข็งค่าของเงินเยน

 • きょうらんぶっか

  狂乱物価

  ราคาที่พุ่งสูงขึ้น

 • んゆうびっぐば

  金融ビッグバン

  แผนปฏิรูปอุตสาหกรรมการเงินของอังกฤษ ปีค.ศ.1986

 • いざいあんていきゅうげんそく

  経済安定九原則

  เก้าหลักการเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 • いざいたいこく

  経済大国

  ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

 • いしゃせいさんほうしき

  傾斜生産方式

  ระบบการผลิตของญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เน้นการผลิตถ่านหินและเหล็กกล้า

 • うどけいざいせいちょう

  高度経済成長

  การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

 • くみんしょとくばいぞうけいかく

  国民所得倍増計画

  แผนการเพิ่มรายได้เป็น 2 เท่าในสมัยรัฐบาลอิเคดะปี1960

 • いばつ

  財閥

  ไซบัตสึ กลุ่มทุนขนาดใหญ่

 • いばつかいたい

  財閥解体

  การสลายตัวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่

 • しゃうぷかんこく

  シャウプ勧告

  รายงานเพื่อการปรับระบบภาษีอากรของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกจัดทำโดย Shoup

 • きゆき

  石油危機

  วิกฤตการณ์น้ำมัน

 • いいせきゆき

  第一次石油危機

  วิกฤติการณ์น้ำมันครั้งที่ 1

 • じせきゆき

  第二次石油危機

  วิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่ 2

 • ちょうせんせんそう

  朝鮮戦争

  สงครามเกาหลี

 • くじゅ

  特需

  การจัดซื้อแบบพิเศษ (ที่เพิ่มขึ้นแบบผิดปกติจากเงื่อนไขภายนอกเศรษฐกิจเช่นในภาวะสงคราม เป็นต้น)

 • っじらいん

  ドッジ・ライン

  นโยบายของJoseph Morrell Dodge ที่เสนอให้รัดเข็มขัดทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีเสถียรภาพและพึ่งตนเองได้ ในปี1949

 • いがたみなまたびょう

  新潟水俣病

  โรคนีงาตะ มินามาตะ

 • ちべいぼうえきまさつ

  日米貿易摩擦

  ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

 • ちべいほうかつけいざいきょうぎ

  日米包括経済協議

  กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจใหม่ระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่น

 • うちかいかく

  農地改革

  การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 • ぶるけいざい

  バブル経済

  เศรษฐกิจฟองสบู่

 • っこうきんゆうきんこ

  復興金融金庫

  สถาบันการเงินของรัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2

 • らざごうい

  プラザ合意

  ข้อตกลงพลาซ่า

 • いせいふきょう

  平成不況

  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในยุคเฮเซ

 • なまたびょう

  水俣病

  โรคมินามาตะ

 • っかいちぜんそく

  四日市ぜんそく

  โรคหอบหืดยกไคชิ

 • んだいこうがいそしょう

  四大公害訴訟

  สี่คดีหลักที่ฟ้องร้องเรื่องปัญหามลพิษที่ทำให้เกิดโรคมินามาตะ โรคอิไตอิไต โรคนีกาตะมินามาตะ และโรคหอบหืดยกไคชิ

 • んごうこくぐんそうしれいぶ

  連合国軍総司令部(GHQ)

  สำนักบัญชาการสูงสุดของสมาพันธ์ทหารที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ญี่ปุ่นได้ครอบครองพื้นที่ตามประกาศPotsdam