รวม10 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いごほけん

  介護保険

  การประกันการดูแลระยะยาว

 • うれいしゃかい

  高齢社会

  สังคมผู้สูงอายุ

 • くみんかいねんきん

  国民皆年金

  เงินบำนาญสำหรับประชาชนทั้งประเทศ

 • くみんねんきん

  国民年金

  ระบบบำนาญแห่งชาติ

 • しょうしこうれいか

  少子高齢化

  การเข้าสู่สภาวะการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราการเกิดต่ำ

 • しょうしこうれいしゃかい

  少子高齢社会

  สังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราการเกิดต่ำ

 • みたてほうしき

  積立方式

  ระบบการสะสมทุนสำรอง

 • んきん

  年金

  เงินบำนาญชราภาพ

 • んきんほけん

  年金保険

  ระบบประกันเงินบำนาญชราภาพ

 • かほうしき

  賦課方式

  ระบบการเงินแบบได้มาจ่ายไป (เช่น การนำเงินที่เก็บจากคนช่วงวัยทำงานไปใช้จ่ายเป็นเงินบำนาญแก่คนที่พ้นช่วงวัยทำงาน)