รวม8 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

  • みもんだい

    ごみ問題

    ปัญหาขยะ

  • んぎょうはいきぶつ

    産業廃棄物

    กากของเสียอุตสาหกรรม

  • じゅんかんがたしゃかい

    循環型社会

    สังคมแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมและหมุนเวียนทรัพยากร

  • じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう

    循環型社会形成推進基本法

    กฎหมายที่จะเป็นกรอบพื้นฐานในการส่งเสริมการสร้างสังคมรีไซเคิลในประเทศญี่ปุ่น

  • ろえみっしょん

    ゼロ・エミッション

    การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการทิ้งของเสียให้เป็นศูนย์

  • いおきしん

    ダイオキシン

    ไดอ๊อกซิน ( เป็นผลิตผลทางเคมีที่เกิดขึ้นมาโดยมิได้ตั้งใจผลิต เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจำตลอดมาและยังเป็นกลุ่มสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต)

  • うきほうそうりさいくるほう

    容器包装リサイクル法

    กฏหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

  • いくる

    リサイクル

    รีไซเคิล