รวม8 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • みもんだい

  ごみ問題

  ปัญหาขยะ

 • んぎょうはいきぶつ

  産業廃棄物

  กากของเสียอุตสาหกรรม

 • じゅんかんがたしゃかい

  循環型社会

  สังคมแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมและหมุนเวียนทรัพยากร

 • じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう

  循環型社会形成推進基本法

  กฎหมายที่จะเป็นกรอบพื้นฐานในการส่งเสริมการสร้างสังคมรีไซเคิลในประเทศญี่ปุ่น

 • ろえみっしょん

  ゼロ・エミッション

  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการทิ้งของเสียให้เป็นศูนย์

 • いおきしん

  ダイオキシン

  ไดอ๊อกซิน ( เป็นผลิตผลทางเคมีที่เกิดขึ้นมาโดยมิได้ตั้งใจผลิต เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจำตลอดมาและยังเป็นกลุ่มสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต)

 • うきほうそうりさいくるほう

  容器包装リサイクル法

  กฏหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

 • いくる

  リサイクル

  รีไซเคิล