รวม15 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • こまーく

  エコマーク

  เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • んそうのはかい

  オゾン層の破壊

  การทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

 • んきょうほるもん

  環境ホルモン

  ฮอร์โมนสิ่งแวดล้อม

 • んきょうもんだい

  環境問題

  ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • きょうとぎていしょ

  京都議定書

  พิธีสารเกียวโต (สนธิสัญญาเกียวโต ว่าด้วยเรื่องการป้องกันโลกร้อน)

 • りーんじーでぃーぴ

  グリーンGDP

  ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หักด้วยต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • くれんかんきょうかいはつかいぎ

  国連環境開発会議

  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UNCED)

 • くれんかんきょうけいかく

  国連環境計画(UNEP)

  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP)

 • くれんにんげんかんきょうかいぎ

  国連人間環境会議

  การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

 • ぞくかのうなはってん

  持続可能な発展

  การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • しょうえねるぎー

  省エネルギー

  การประหยัดพลังงาน

 • きゅうおんだんか

  地球温暖化

  ภาวะโลกร้อน

 • きゅうさみっと

  地球サミット

  การประชุมองค์กรสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่เมืองริโอเดอจาเนโรในปี 1992

 • ふぃらんそろぴー

  フィランソロピー

  การให้เพื่อสังคม

 • せな

  メセナ

  การสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยบริษัทเป็นผู้ออกทุนให้