รวม5 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んきょうはかい

  環境破壊

  การทำลายสิ่งแวดล้อม

 • みもんだい

  ごみ問題

  ปัญหาขยะ

 • んぎょうはいきぶつ

  産業廃棄物

  กากของเสียอุตสาหกรรม

 • ろえみっしょん

  ゼロ・エミッション

  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการทิ้งของเสียให้เป็นศูนย์

 • いくる

  リサイクル

  รีไซเคิล