กฎหมาย

รวม20 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んきょうあせすめんとほう

  環境アセスメント法

  กฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • んきょうきほんほう

  環境基本法

  กฎหมายพื้นฐานสิ่งแวดล้อม

 • いていちんぎんほう

  最低賃金法

  กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ

 • じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう

  循環型社会形成推進基本法

  กฎหมายที่จะเป็นกรอบพื้นฐานในการส่งเสริมการสร้างสังคมรีไซเคิลในประเทศญี่ปุ่น

 • しょうひしゃきほんほう

  消費者基本法

  กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน

 • しょうひしゃけいやくほう

  消費者契約法

  กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ของผู้บริโภค

 • しょうひしゃほごきほんほう

  消費者保護基本法

  กฎหมายขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองผู้บริโภค

 • しょりょううぎょうのうそんきほんほう

  食料・農業・農村基本法

  กฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตรและพื้นที่ชนบท

 • んしょくりょうほう

  新食糧法

  พระราชบัญญัติการรักษาเสถียรภาพของอุปสงค์อุปทานและราคาของอาหารหลัก

 • いかつほごほう

  生活保護法

  กฎหมายคุ้มครองการดำเนินชีวิตของประชาชน

 • いぞうぶつせきにんほう(ぴーえるほう

  製造物責任法(PL法)

  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า

 • んじょこようきかいきんとうほう

  男女雇用機会均等法

  กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการทํางานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ

 • ちゅうしょうきぎょうきほんほう

  中小企業基本法

  กฏหมายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • くせんきんしほう

  独占禁止法(独禁法)

  กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า, กฎหมายแข่งขันทางการค้า

 • うぎょうきほんほう

  農業基本法

  กฎหมายการเกษตรขั้นพื้นฐาน

 • いしゃほう

  会社法

  กฎหมายบริษัท

 • うきほうそうりさいくるほう

  容器包装リサイクル法

  กฏหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

 • うどうかんけいちょうせいほう

  労働関係調整法

  กฎหมายการปรับปรุงแรงงานสัมพันธ์

 • うどうきじゅんほう

  労働基準法

  กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

 • うどうくみあいほう

  労働組合法

  กฏหมายคุ้มครองสหภาพแรงงาน