อักษรย่อ

รวม46 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • あんじゆうぼうえきちいき

  AFTA(ASEAN自由貿易地域)音声を聴く

  เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

 • じあたいへいよういざいきょうりょくかいぎ

  APEC(アジア太平洋経済協力会議)音声を聴く

  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

 • うなんあじあしょこくれんごう

  ASEAN(東南アジア諸国連合)音声を聴く

  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประชาคมอาเซียน)

 • くりつこっかきょうどうたい

  CIS(独立国家共同体)音声を聴く

  กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช

 • いはつえんじょいいんかい

  DAC(開発援助委員会)音声を聴く

  คณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

 • うしゅうきょうどうたい / よーろっぱきょうどうたい

  EC(欧州共同体 / ヨーロッパ共同体) 音声を聴く

  ประชาคมยุโรป

 • うしゅうちゅうおうぎんこう

  ECB(欧州中央銀行)音声を聴く

  ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

  ヨーロッパ中央銀行

 • うしゅうせきたんてっこうきょうどうたい

  ECSC(欧州石炭鉄鋼共同体)音声を聴く

  ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป (ECSC)

  ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体

 • うしゅういざいきょうどうたい

  EEC(欧州経済共同体)音声を聴く

  ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)

  ヨーロッパ経済共同体

 • うしゅうじゆうぼうえきれんごう

  EFTA(欧州自由貿易連合)音声を聴く

  สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)

  ヨーロッパ自由貿易連合

 • うしゅうつうかせいど

  EMS(欧州通貨制度)音声を聴く

  ระบบการเงินยุโรป (EMS)

  ヨーロッパ通貨制度

 • いざいれんけいきょうてい

  EPA(経済連携協定) 音声を聴く

  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (EPA)

 • うしゅうれんごう / よーろっぱれんごう

  EU(欧州連合 / ヨーロッパ連合)音声を聴く

  สหภาพยุโรป (EU)

 • ゆうぼうえききょうてい

  FTA(自由貿易協定)音声を聴く

  ข้อตกลงทางการค้าเสรี

 • んぜいおよびぼうえきにかんするいっぱんきょうてい

  GATT(関税及び貿易に関する一般協定)音声を聴く

  ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT)

  ガット

 • くないそうせいさん

  GDP(国内総生産)音声を聴く

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

 • んごうこくぐんそうしれいぶ

  GHQ(連合国軍総司令部)音声を聴く

  สำนักบัญชาการสูงสุดของสมาพันธ์ทหารที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ญี่ปุ่นได้ครอบครองพื้นที่ตามประกาศPotsdam

 • くみんそうしょとく

  GNI(国民総所得)音声を聴く

  รายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI)

 • くみんそうせいさん

  GNP(国民総生産)音声を聴く

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP)

 • ーふぁいぶ

  G5(先進5か国財務相・中央銀行総裁会議)音声を聴く

  จี 5 (การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 5 ชาติ)

 • ーせぶん

  G7(先進7か国財務相・中央銀行総裁会議)音声を聴く

  จี 7 (การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ชาติ)

 • くさいふっこうかいはつぎんこう / せかいぎんこう

  IBRD(国際復興開発銀行 /世界銀行)音声を聴く

  ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (ธนาคารโลก, IBRD)

 • くさいかいはつきょうかい

  IDA(国際開発協会音声を聴く

  สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (IDA)

 • くさいろうどうきかん

  ILO(国際労働機関)音声を聴く

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

 • くさいつうかききん

  IMF(国際通貨基金)音声を聴く

  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

 • くさいひょうじゅんかきこう

  ISO(国際標準化機構)音声を聴く

  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)

 • じょうほうぎじゅつ

  IT(情報技術)音声を聴く

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

 • うはつはってんとじょうこく

  LDC(後発発展途上国)音声を聴く

  ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (ประเทศโลกที่4)

 • くべいじゆうぼうえききょうてい

  NAFTA(北米自由貿易協定)の音声を聴く

  ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)

 • ーと

  NEET(ニート)音声を聴く

  กลุ่มคนในวัยแรงงานที่ไม่อยู่ในระหว่างศึกษา ทำงาน และฝึกอบรม, คนว่างงาน

 • せいふそしき

  NGO(非政府組織)音声を聴く

  องค์การนอกภาครัฐ (NGO)

 • くみんしょとく

  NI(国民所得)音声を聴く

  รายได้ประชาชาติ

 • んこくさいけいざいちつじょ

  NIEO(新国際経済秩序)音声を聴く

  ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ (NIEO)

 • んこうこうぎょうけいざいちいき

  NIEs(新興工業経済地域)音声を聴く

  กลุ่มประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs)

 • くみんじゅんせいさん

  NNP(国民純生産)音声を聴く

  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ (NNP)

 • くみんじゅんふくし

  NNW(国民純福祉)音声を聴く

  สวัสดิการประชาชาติสุทธิ (NNW)

 • くみんふくししひょう

  NNW(国民福祉指標)音声を聴く

  สวัสดิการประชาชาติสุทธิ (NNW)

 • えいりそしき

  NPO(非営利組織)音声を聴く

  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO)

 • いふかいはつえんじょ

  ODA(政府開発援助)音声を聴く

  ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)

 • いざいきょうりょくかいはつきこう

  OECD(経済協力開発機構)音声を聴く

  องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

 • きゆゆしゅつこくきこう

  OPEC(石油輸出国機構)音声を聴く

  องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก (OPEC)

 • ーえるほう(せいぞうぶつせきにんほう

  PL法(製造物責任法)音声を聴く

  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า

 • すしすてむ

  POS(POSシステム)音声を聴く

  ระบบขายหน้าร้าน (POS)

 • せんしゃふたんのげんそく

  PPP(汚染者負担の原則)音声を聴く

  หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP)

 • くべつひきだしけん

  SDR(特別引き出し権)音声を聴く

  สิทธิพิเศษถอนเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 • くれんぼうえきかいはつかいぎ

  UNCTAD(国連貿易開発会議)音声を聴く

  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

 • くれんかんきょうけいかく

  UNEP(国連環境計画)音声を聴く

  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

 • かいぼうえききかん

  WTO(世界貿易機関)音声を聴く

  องค์การการค้าโลก (WTO)